CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP HÙNG GIANG

HUNG GIANG MECHANICAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY